1 shifts found

ID Class Meaning 1 Direction Meaning 2 Status
2539 yellow green Accepted Open Show map
Languages Meaning 1 Direction Meaning 2 Lexeme 1 Lexeme 2
1
Keoru-Ahia
kairu kairu yellow 669 Keoru-Ahia