pear pineapple 10 realizations
ACCEPTED Realization 1
Type Derivation
Language Cantonese Chinese
Lexeme 1 lei4
Lexeme 2 wong4 lai4-2 (黃梨, 黄梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 pineapple
Reference English Wiktionary
Comment Kuala Lumpur (Guangfu), Sarikei (Xinhui), Yangon (Taishan), Bangkok (Guangfu)
ACCEPTED Realization 2
Type Derivation
Language Hakka Chinese
Lexeme 1 lì (梨)
Lexeme 2 vòng-lì (黃梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 pineapple
Reference English Wiktionary
Comment Pingtung (Neipu, S. Sixian), Hsinchu County (Zhudong, Hailu), Taichung (Dongshi, Dabu), Hsinchu County (Qionglin, Raoping), Sabah (Longchuan), Senai (Huiyang), Kuching (Hepo), Sungai Tapang, Batu Kawa (Hepo), Bangkok (Meixian)
ACCEPTED Realization 3
Type Derivation
Language Hakka Chinese
Lexeme 1 lì (梨)
Lexeme 2 fânlì (番梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 pineapple
Reference English Wiktionary
Comment Jiexi, Pinghe (Jiufeng), Yunlin (Lunbei, Zhao'an), Bangkok (Fengshun), Bangkok (Jiexi). Fân (番) 'foreign' (generic term for the non-Han people in China's west in historical times; (by extension) non-Han people; foreign land; foreign; non-native; barbarian)
ACCEPTED Realization 4
Type Derivation
Language Mandarin Chinese
Lexeme 1 lí (梨)
Lexeme 2 huánglí (黃梨, 黄梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 (Singapore Mandarin, Malaysia Mandarin) pineapple
Reference English Wiktionary
Comment huáng (黃) 'yellow'
ACCEPTED Realization 5
Type Derivation
Language Mandarin Chinese
Lexeme 1 lí (梨)
Lexeme 2 fènglí (鳳梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 (now chiefly Taiwan) pineapple
Reference English Wiktionary
Comment fèng (鳳) 'male fenghuang (a mythological bird)'. So named for the similarity between the crown of a pineapple and the tail of a male fenghuang. From 17th c. Outdise of Taiwan recorded in Sokuluk (Gansu Dungan),
ACCEPTED Realization 6
Type Derivation
Language Mandarin Chinese
Lexeme 1 lí (梨)
Lexeme 2 fēnglí (楓梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 (rare) pineapple
Reference English Wiktionary
Comment fēng (楓) 'maple (tree)'
ACCEPTED Realization 7
Type Derivation
Language Meixian Hakka Chinese
Lexeme 1 li2 (梨)
Lexeme 2 vong2 li2 (黃梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 pineapple
Reference English Wiktionary
Comment
ACCEPTED Realization 8
Type Derivation
Language Min Dong (Eastern Min)
Lexeme 1 lì / lài (梨)
Lexeme 2 uòng-lài / uòng-lì (黃梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 pineapple
Reference English Wiktionary
Comment Fuzhou, Changle, Fuqing, Yongtai, Gutian, Ningde, Shouning, Zhouning, Matsu
ACCEPTED Realization 9
Type Derivation
Language Southern Min (Min Nan)
Lexeme 1 lai5 (梨)
Lexeme 2 uang5 lai5 (王梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 pineapple
Reference English Wiktionary
Comment uang5 (王) 'king, monarch'. Xiamen, Xiamen (Tong'an), Quanzhou, Jinjiang, Zhangzhou, Zhangzhou (Changtai), Pinghe, Zhangpu, Zhao'an, Dongshan, Taipei, Taipei (Wanhua), New Taipei (Tamsui), New Taipei (Sanxia), New Taipei (Pingxi), Kaohsiung, Kaohsiung (Cijin), Kaohsiung (Hongmaogang, Siaogang), Kaohsiung (Dalinpu, Siaogang), Kaohsiung (Tianliao), Yilan, Yilan (Toucheng), Changhua (Lukang), Taichung, Taichung (Wuqi), Tainan, Tainan (Anping), Taitung, Hsinchu, Kinmen, Penghu (Magong), Penghu (Xiyu), Penang (Hokkien), Singapore (Hokkien), Manila (Hokkien), Longyan, Zhangping (Yongfu), Lufeng, Singapore (Teochew), Pontianak (Teochew)
ACCEPTED Realization 10
Type Derivation
Language Southern Min (Min Nan)
Lexeme 1 lai5 (梨)
Lexeme 2 ang5 lai5 (紅梨)
Meaning 1 pear
Direction
Meaning 2 pineapple
Reference English Wiktionary
Comment ang5 (紅) 'red'. Bangkok (Teochew), Chiang Mai (Teochew), Hat Yai (Teochew), Johor Bahru (Teochew), Pontianak (Teochew)